Lejebetingelser

Aarhus Maskinudlejnings ApS – Lejebetingelser
(Gebyrer oplyst i lejebetingelserne er alle ekskl. moms)

  1. Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra Aarhus Maskinudlejnings adresse, til og med den dag det bringes tilbage til dertil. Begge dage er medregnet, med mindre anden aftale forlægger. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden uanset om, det lejede materiel benyttes eller ej.
  2. Lejen beregnes pr. påbegyndt dag, max. 8 timer gældende fra den dag materiellet forlader Aarhus Maskinudlejnings adresse til og med den dag det er retur dertil. Anvendes materiellet mere end 8 timer pr. dags leje kommer der et timetillæg på kr. 139 kr.
  3. Man skal som udgangspunkt kun regne med at have materiellet i 8 timer, standart fra 08-16, med mindre særlig aftale er indgået.
  4. I lejeafgiften er der ikke indbefattet forbrugsmaterialer såsom, brændstof, diamantklinger m.m.
  5. Det lejede materiel leveres/afhentes af/hos Aarhus Maskinudlejning i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til straks at reklamere i tilfælde af fejl eller mangler ved det lejede materiel. Senere reklamationer har således ingen retsvirkning. Hvis ikke andet er aftalt, er Aarhus Maskinudlejnings standard leveringspris 699 kr inden for 12 km. 
  6. Lejer må ikke fjerne sikkerhedsanordninger m.v. på materiellet og er i det hele taget uberettiget til at foretage ændringer i materiellet.
  7. Lejer bærer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening, så længe materiellet ikke er afhentet/tilbagelevret af Aarhus Maskinudlejning/lejer, samt under hele lejemålet. Aarhus Maskinudlejning garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Reparationer må kun udføres af Aarhus Maskinudlejning.
  8. Det lejede materiel returneres rengjort af lejer og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på vores adresse, finder eftersyn sted, og evt. reparationer debiteres lejer. Er materialet ikke rengjort på afleveringstidspunktet, opkræves et gebyr på 300 kr.
  9. Lejer afholder endvidere enhver udgift til nødvendig rengøring, fjernelse af graffiti og sandblæsning/lakering.
  10. Ved leje af motoriserede maskiner skal disse også tankes. Er maskinen ikke tanket pålægges et gebyr på 200 kr. foruden prisen for det manglende brændstof.
  11. Vælger man at afbestille sin ordre inden for en uge fra den pågældende lejedato, vil man blive opkrævet et afbestillingsgebyr på 350 kr.
  12. Aarhus Maskinudlejning er ikke ansvarlig for personskade, hverken for brugeren selv eller omkringstående personer, som følge af drift af Aarhus Maskinudlejnings materiel.
  13. Aarhus Maskinudlejning er ligeledes ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, gældende når materiellet er i lejers besiddelse. Selskabet er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter, hvori disse indgår. Aarhus Maskinudlejning er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
  14. Aarhus Maskinudlejning påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelser til betjeningsmandskabet, i den periode lejemålet varer.
  15. Aarhus Maskinudlejning har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent med Fogedens hjælp.
  16. Alle priser er ekskl. moms, brændstof, og transportudgifter.
  17. Evt. tvister anlægges ved retten i Århus.
  18. Overholdes betalingsfristen på en faktura ikke, vil der bliver pålagt 3,5% rente pr måned.
  19. Advarsel: Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel, samt undladelse af returnering af materiel betragtes som tyveri og politianmeldes.

Forsikringsbetingelser  

  1. General
   Aarhus Maskinudlejnings kaskoforsikring dækker beskadigelse af lejede materiel, betinget af, at materiellet befinder sig i Danmark, ved pludselig opstående og uforudsete hændelser af en årsag, som er udefrakommende. Der tages dog forbehold for skader, som ikke dækkes jf. punkt 2 (under forsikringsbetingelser)
   Skal maskinerne ud af landet, Danmark under leje, aftales dette nærmere med Aarhus Maskinudlejning. Gøres dette dækker forsikringen ikke, hvorfor udlejer opfordres til at tegne særskilt forsikring, hvis dette er tilfældet.
  2.  Skader der ikke dækkes af forsikringen.
   Beskadigelse der rammer køle -og olieelementer, samt skade der alene rammer drivremme, tovværk, bånd, slanger, kabler, wirer eller dele som indimellem kræver udskiftning.
   Beskadigelse, som skyldes, at det lejet materiel ikke er anvendt korrekt, overbelastes eller ikke anvendes efter dets bestemmelse eller konstruktion.
   Beskadigelse, som skyldes forsætlig handling eller hvis lejer har handlet groft uagtsomt.
   Sanktioner for eventuelle forsinkelser, manglende levering, krav i forbindelse med garanti for arbejdsudførelse, driftstab af en enhver art eller andre indirekte eller uforudsete tab.
  3. Tyveri og hærværk
   Tyveri dækkes så vidt, at lejer kan dokumentere at maskinen ikke har stået et særligt udsat sted da tyveriet fandt sted, at evt. nøgler ikke har sidder i maskine da tyveriet fandt sted og evt. låsefunktioner eller låse-anordningen har været korrekt monteret. Hærværk dækkes så vidt at lejer kan dokumentere at maskinen ikke har stået et særligt udsat sted da hærværket fandt sted. Eventuel tyveri eller hærværk begået mod lejede materiel skal anmeldes til Aarhus Maskinudlejning og politiet indenfor 24 timer efter at hændelsen er opdaget. Lejemålet fortsætter indtil, at Aarhus Maskinudlejning har modtaget politianmeldelsen. Andre skader på det lejede skal ligeledes anmeldes til Aarhus Maskinudlejning inden for 24 timer.
  4. Forsikring under transport
   Aarhus maskinudlejnings forsikring dækker aldrig maskinen/materialet under transport, heller ikke selv om lejeren måtte benytte en af Aarhus Maskinudlejnings trailere. Vælger man selv at afhente vores maskiner, enten på lejens egen trailer eller på en af Aarhus Maskinudlejnings trailere, har lejeren selv ansvaret for at sikre sig at man har den korrekte forsikring til netop denne transport.
  5. Forsikring af trailere
   Som loven foreskriver, er det, det trækkende køretøjs lovpligtige ansvarsforsikring, der dækker de skader, lejeren kan pådrage på andre personer eller deres ting, når lejeren køre med Aarhus Maskinudlejnings trailere. Kun skaden på selve traileren er dækket af Aarhus Maskinudlejnings forsikring.
  6. Selvrisiko
   Lejer hæfter med en selvrisiko, som er beregnet ud fra materiellets nyværdi. Se tabel nedenfor
   (Flere selvrisici kan udløses på samme maskine)
   Værdi                                   Selvrisiko*
   0 – 5000 kr.                        1.000 kr.
   5000 – 15.000 kr.              2.500 kr.
   15.000 – 75.000 kr.           5.000 kr.
   75.000 – 200.000 kr.        7.500 kr.
   200.000 – 500.000 kr.     10.000 kr.
   *Beløb for selvrisiko er ikke moms belagt. Har det lejet materie pådraget sig en skade, der ikke relatere sig til almindelig slitage under lejeres besiddelse, og er denne skade så beskeden at Aarhus Maskinudlejnings kaskoforsikring ikke benyttes, hæfter lejeren for det beløb det koster Aarhus Maskinudlejning at udbredelsen af skaden. Dette gælder både reservedele, samt timeløn, op til en pris svarende  til selvrisikoen. Prisen for Aarhus Maskinudlejnings tekniker er 350 kr på påbegyndt time (Der henvises til punkt 7 og 8 af selve lejebetingelserne).
  7. Opkrævning for forsikringsgebyr
   Der opkræves et forsikrings gebyr på 4,3% af den gældende lejepris. Forsikring gebyr opkræves ikke på prisen for levering og afhentning.

Opdateret d. 23/1-2022